Štúdio jogy – Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov
Správca osobných údajov:
ASAN STUDIO, s.r.o.
Herlianska 45
Bratislava 831 02

Kontaktné údaje správcu:
Mgr. Eva Hroncová
e-mail: evahroncova@yahoo.com

Účel spracovania osobných údajov:
• spracovanie objednávok účasti na workshopoch a všetky záležitosti s tým spojené
• spracovanie objednávok kníh a všetky záležitosti s tým spojené
• marketingová komunikácia, zasielanie newsletterov a informatívnych správ
• vybavenie otázok a pripomienok, zistenie spokojnosti

Právny základ spracovanie osobných údajov:
Oprávnený záujem správcu na vybavovanie objednávok klientov, na ich informovanie, vrátane
zasielania marketingových správ, na zistenie kvality ponúkaného tovaru a služieb.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, aby bolo možné naplniť účely oprávneného
záujmu správcu.
Poskytnutie osobných údajov je povinné na vybavenie objednávky, pre marketingové účely
a informovanie o dobrovoľnom hodnotení workshopu a nákupu tovaru, spracovanie pripomienok a
príspevkov do diskusie.

VAŠE PRÁVA:
• máte právo získať prístup k svojim osobným údajom, teda získať potvrdenie, či Vaše osobné
údaje sú alebo nie sú spracovávané; ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a
ďalším konkrétnym informáciám,
• máte právo na opravu svojich spracovávaných osobných údajov, ak sú nepresné. S
prihliadnutím na účely spracovania môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov,
• máte právo na vymazanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
• máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
• môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a môžete odovzdať svoje osobné údaje inému správcovi,
• máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že
správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje neoprávnene či inak porušuje Vaše
práva.
Osobné údaje sú spracovávané podľa zákonných požiadaviek po dobu 10 rokov od vybavenia
poslednej objednávky.

Pridajte sa k nám …

Zaujíma Vás náš harmonogram lekcií? Alebo máte akékoľvek ďalšie otázky?

Kontaktujte nás